قرائت با دهان بسته

قرائت با دهان بسته چند اشکال عمده را ایجاد می کند:

الف): کاهش کیفیت فصاحت

ب): فشار بر حنجره

ج): تغییر طنین صدا


تعداد بازدید: 96