قفلات به چهار دسته تقسیم می شوند:

به پایانه های لحنی قفله گفته می شود. جایی که ملودی به اتمام می رسد دارای حالتهای مختلفی است.

قفلات به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف): قفله خادعه – گول زننده

ب): قفله مفاجئه – غیر قابل پیش بینی

ج): قفله کامله – کامل و تمام

د): قفله نصفه – انتظاری


تعداد بازدید: 578