قلقله کبری

کیفیت قلقله آخرکلمه را قلقله کبری گویند.


تعداد بازدید: 91