لفظ لحنی

منظور از لفظ لحنی کیفیتی از قرائت کلمات و الفاظ است که الزامات موسیقایی و جاذبه های صوتی با رعایت مسائل تجویدی در آن لحاظ گردد و صرفاً اصول و ضوابط تجویدی، حاکم مطلق بر کیفیت قرائت نباشد.


تعداد بازدید: 84