محل اجرای اوج

محل اجرای اوج در کلمات باید با توجه به ظرفیت تنغیمی کلمات صورت پذیرد.


تعداد بازدید: 145