مد بدل

اگر سبب مد پیش از حرف مدی قرار گیرد به آن مد، مد بدل گفته می شود. مد بدل در روایت حفص از عاصم بکار نمی رود. این مد در راویت ورش از نافع بکار می رود. مانند خاتم النبیئین که یاء بعد از همزه کشیده می شود.


تعداد بازدید: 433