مراحل تنغیم در تلاوت

مراحل تنغیم در تلاوت به سه بخش است:

الف): تقلید – تبعیت

ب): تألیف – گردآوری

ج): تدوین – خلق و ابداع


تعداد بازدید: 365