مراحل و مراتب تنغیم در تلاوت

مراحل و مراتب تنغیم در تلاوت سه مرحله است:

الف): تقلید

ب): تألیف

ج): تدوین


تعداد بازدید: 555