مراحل کسب تجوید عملی

ابوعمروا دانی در خصوص مراحل کسب تجوید عملی، موارد چهارگانه ای را مطرح کرده است:

الف): تلقی یا درک اولیه

ب): مشافهه و توقیف

ج): تلقین یا فهم صحیح

د): تضبیط یا حفظ کردن

 


تعداد بازدید: 55