مراحل کیفی در تقلید

مراحل کیفی در تقلید سه مرحله است:

الف): تخصیص

ب): تکمیل

ج): تطبیق


تعداد بازدید: 387