مسئله بداهه خوانی

بداهه خوانی برای کسی مجاز است که در مهارت قرائت به سطح بسیار یالایی رسیده باشد.


تعداد بازدید: 162