مسئله تعطیش حروف

شباهت ادای یک حرف به حرف دیگر در آواشناسی زبان عربی تحت عنوان تعطیش شناخته می شود. برای مثال شباهت ادای حرف ذال به دال جزو این مسئله می باشد. مسئله تعطیش حروف شامل اصول و قوانینی است که برای شناخت و آگاهی از آن لازم است به کتب آواشناسی مراجعه گردد. مهمترین موردی که در خصوص تعطیش اشاره شده است، شباهت حرف جیم به گاف است که در تلفظ مصری اتفاق می افتد.


تعداد بازدید: 67