مسئله فرم دهی و حالت دهی به صدا

مسئله فرم دهی و حالت دهی به صدا

***

♦️ انجام کار عملی در تلاوت آقای سجاد پورنقی

💢 کارگاه هنر تلاوت چهارشنبه ۹۹/۵/۲۲

❄️ https://Instagram.com/kargah_honar_telavat


تعداد بازدید: 31