مسئله نفس در تلاوت قاریان قدیمی

در تلاوت قراء قدیمی بحث طول نفس مطرح نبوده است لذا بسیاری از آنان از قطعات کوتاه در تلاوت خود استفاده می کردند. وجود قطعات بلند نیز صرفا به جهت کارهای معنایی صورت می گرفته است.

 


تعداد بازدید: 699