موارد دخیل و مهم در ایجاد تکلف در تلاوت

بسیاری قاریان قرآن کریم در تلاوت خود دچار تکلف های تجویدی و لحنی هستند که بسیاری از این تکلفات ریشه در مباحث تجویدی دارد که بر روی صوت و لحن تأثیر مستقیم می گذارد. قابل ذکر است که مسائل مختلفی در ایجاد تکلف در تلاوت دخیل است که قاری باید به مرور زمان و با تمرینات متعدد به رفع این نقیصه بپردازد. از جمله مواردی که در ایجاد تکلف نقش دارند و قاری باید به رفع آنها مبادرت ورزد موارد زیر می باشد:

1 – گام صدا

2 – پرده صدا

3 – تلفظ حروف

4 – صفات حروف

5 – گیرش حروف

6 – رهش حروف

 


تعداد بازدید: 607