مصادیق انعطاف صوت

انعطاف به معنی داشتن قدرت تغییر فواصل و انتقال از یک صدا به صدای دیگر می باشد. مصادیق انعطاف در تحریرها و تغییر فاصله صدا، ترکیب نغمات، تغییر پرده صوتی، تعویض مقام و … مشاهده می شود.


تعداد بازدید: 421