مصادیق تحرک در تنغیم

مصادیق تحرک در تنغیم به شرح زیر است:

الف): فنون و تکنیک های لحنی

ب): تنوع در استفاده از قفلات لحنی

ج): تحریرها + عوامل کیفی آن شامل ( سرعت، تعداد، پرده، فرم و ملودی )

د): ترکیبات، اتصالات اجناس موسیقایی و تحویلات لحنی

ذ): تنوع در استفاده از نغمات

ر): مواکله (تغییر و انتقال به سایر درجات صوتی)


تعداد بازدید: 350