مطالبی در خصوص مسئله تنظیم نغمه

تنظیم لحن یکی از فنونی است که قاری مبتدی و تازه کار و قاری مشرِف به فن را از یکدیگر جدا می سازد. برای تنظیم لحن شناخت چند مسئله ضروری است: الف): عدم تصمیم گیری برای ایجاد کارهای جدید صوتی و لحنی در وسط اجرای لحن. ب): شناخت جای وقف و اینکه بدانیم تا کجا باید بخوانیم. در بعضی موارد برای اینکه نمی توانیم جای وقف را پیدا کنیم آنقدر می خوانیم که دیگر نمی توانیم لحن را تنظیم کنیم که این مسئله اشتباه است. ج): شناخت و اشراف کامل به لحن مورد نظر. د): عدم فانتزی قرائت کردن. منظور این است که در انتهای لحن از اجرای کارهای متداول امروزی که تنظیم لحن را دشوار می کند بپرهیزیم. این کارها بیشتر حالت فانتزی دارد و وجود چند مورد حالت نمک قرائت را دارد ولی کلاً حُسن محسوب نمی شود. قرائت باید اصیل باشد. قرائت، بدون توجه به اصالت، جذاب و زیبا نخواهد شد.


تعداد بازدید: 617