معروف ترین شیوه انتقال درجات

معروف ترین شیوه انتقال درجات، شیوه پویشی (درجه به درجه) است و عدم توجه به اجرای مرتب و پشت سر هم درجات باعث ایجاد نشاز صوتی می گردد.


تعداد بازدید: 50