معنای تلحین در قرائت

تلحین به معنی آهنگ گذاری بر روی کلمات و جملات می باشد. خلاقیت و مهارت ها و اندوخته های لحنی قبلی به عنوان ابزار تلحین محسوب می شوند.


تعداد بازدید: 357