معنی تحقیق در تجوید

تحقیق به معنی به حقیقت رسیدن چیزی است و ضد آن تسهیل است.


تعداد بازدید: 88