معنی تنظیم ملودی

تنظیم ملودی به معنی تقسیم صحیح و هوشمندانه اصوات تشکیل دهنده نغمه بر روی کلمات می باشد.


تعداد بازدید: 484