معنی صُوَیت

صدای قلقله را صُوَیت می گویند. صویت بر وزن فعیل و به معنی صدای کوچک است. در قلقله نباید ضرب ادای حرف قلقله با شدت و حدت ادا شود.


تعداد بازدید: 62