معنی نشاز در اجرا

هرگونه التهاب و لرزش در صدا، نشاز محسوب می شود. هر عاملی که نغمه را از مطلوبیت خارج کند، نشاز محسوب می گردد.


تعداد بازدید: 64