مفهوم القارئ المفسّر

قارئ المفسر به شخصی گفته می شود که در بحث تلفظ حروف و شفافیت حروف به نحو ممتاز عمل کند. قاریانی همچون عبدالفتاح شعشاعی، عبدالباسط محمد عبدالصمد و استاد محمد صدیق منشاوی در این مسئله مورد توجه هستند.


تعداد بازدید: 149