مقام اصبهان

مقام حجازاصفهان در کشورهای شمال آفریقا تحت عنوان اصبهان شناخته می شود و متشکل از جنس حجاز و نهاوند می باشد.


تعداد بازدید: 94