مقام سوزناک

مقام سوزناک متشکل از دو جنس راست و حجاز است و اغلب در قسمت اوج مقام رست اجرا می شود.


تعداد بازدید: 105