مقام شوق طرب

اتصال جنس کرد و صبا تحت عنوان مقام شوق طرب شناخته میشود.


تعداد بازدید: 849