مقام نیشابورک

مقام نیشابورک از دو جنس راست به شکل منفصل تشکیل شده است.


تعداد بازدید: 41