مقام نیشابورک

مقام نیشابورک از اتصال دو جنس راست تشکیل شده است. از این مقام مرکب، استاد شحات محمد انور بسیار استفاده می کند.


تعداد بازدید: 199