مقدار زمان تقلید

تا زمانی که مهارت های صوتی و لحنی توسط مقلد کسب نشده است، زمان و مقدار تقلید افزایش می یابد. مقلد بر اساس یک برنامه ریزی مشخص و کاربردی و با راهنمایی استاد باید بتواند در مدت دو سال به مهارت های لحنی دست یابد. هر ماه یک تلاوت مطول باید توسط مقلد تقلید شود. در پایان دو سال، مقلد 24 تلاوت مطول از قاری مرجع خود تقلید تموده است.


تعداد بازدید: 644