مهارت رشاقه الاداء

مهارت رشاقه الاداء از مهارتهای مربوط به لفظ است و عبارت است از اجرای روان، چابک و سریع درجات صدا در کلمات.


تعداد بازدید: 80