موارد استفاده از فن سکوت در تلاوت

از فن سکوت حداقل برای سه هدف زیر استفاده می شود:

الف): جمله سازی عبارات و جداسازی مفاهیم در جمله

ب): ایجاد توجه و تفکر در کلام

ج): تفهیم ساختار نغمی ملودی به مستمع و همراه شدن با ملودی


تعداد بازدید: 67