موارد لحن خفی در مدود

موارد لحن خفی در مدود

 

مطرح شده در جلسه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 69