موارد کاهش افت کیفی در لفظ لحنی

کندخواندن، تکلف در ادا، فشار در حروف (ضغط و نقر)، آکسان ناصحیح، تغییر طنین صدا در تلفظ حروف، اغلاط اعرابی، دیر تلفظ کردن حرف، تلفظ ناصحیح حرف، گنگ و نامفهوم اداکردن حروف و … جزو موارد شایعی است که لفظ لحنی را تحت الشعاع قرار می دهد و آن را از حالت استاندارد خارج می کند.


تعداد بازدید: 41