مواضع تحریر در تلاوت

مواضع تحریر به شرح زیر است:

الف): موارد غنّه

ب): بعضی از حروف که ظرفیت کشش را دارند

ج): حروف مدی

د): حرکات کوتاه


تعداد بازدید: 299