موسیقی برنامه ای

موسیقی برنامه ای به گونه ای از فرم موسیقی گفته می شود که اجراکننده بر اساس طرح کلی موسیقایی که در ذهن دارد، یک اثر موسیقایی را خلق می کند.


تعداد بازدید: 70