موفقیت در استفاده از صوت، شناخت گام مناسب صدا

موفقیت در صوت، شناخت گام مناسب صدا می باشد. بسیاری از افراد بر اساس تجربه گام صدای خود را شناخت پیدا کرده و بعضی نیز بر اساس راه های علمی مانند سلفژ گام صدای خویش را شناخت پیدا می کنند.


تعداد بازدید: 401