میزان فاصله طنینی

میزان اصلی فاصله طنینی همیشه در حد یک پرده صوتی می باشد که در اجناس منفصل وجود دارد. در مقاماتی که فاصله طنینی وجود ندارد انتقال بین دو جنس راحت تر اتفاق می افتد.


تعداد بازدید: 58