میزان فتح دهان

میزان فتح دهان، نیازمند تجربه خوانندگی دارد. میزان فتح دهان در تلاوت قرآن باید همراه با استفال مطلوب دهان و فعال بودن میمیک صورت باشد. عدم توجه به این موضوع روی چند عامل اثر می گذارد:

الف): عدم کنترل تحریرها

ب): عدم استفاده مناسب از ولوم

ت): عدم صداپردازی و فرم دهی مناسب به صدا

ث): تغییر نامطبوع و ناخواسته طنین


تعداد بازدید: 68