میزان کسر نمره برای التهاب صدا

وجود التهاب در صدا در مسابقات قرآن بین نیم تا یک نمره موجب کسر نمره می شود. هرگونه التهاب و لرزش در صدا، نشاز محسوب می شود. هر عاملی که نغمه را از مطلوبیت خارج کند، نشاز محسوب می گردد.


تعداد بازدید: 55