نبر در حروف

نبر برای حروف و بزرگنمایی یک حرف در کلمه کار صحیحی نیست و نبر حروف تحت عنوان بعضی از تکنیک های صوتی مانند طلق الصوت صحیح است.


تعداد بازدید: 34