نظام لحنی ضبط التنغیم

تلاوت های پرتحرک بر اساس نظام لحنی ضبط التنغیم اجرا می شوند و از ارکان ضبط التنغیم، استفاده از تحریرها و تنوع درجات صوتی (تنویع الاصوات) در اجرا می باشد.


تعداد بازدید: 82