نقش و اهمیت قاریان قرآن

تمامی قاریان موظف به تلفظ صحیح حروف، اجرای صحیح احکام و … تجویدی هستند. این قاریان هستند که منتقل کننده نحوه ادای صحیح مسائل مربوط به لفظ به نسل بعد از خود هستند و قاریان باید به این مسئله توجه نمایند. نگاه قاریان باید نگاه مرجعی باشد یعنی نسبت به مسائل تجویدی و … باید طوری حساسیت به خرج دهند که محل رجوع دیگران باشند و دیگران به نحوه ادای ایشان استناد کنند.


تعداد بازدید: 59