نكات تلاوت

انتقال مفاهيم قرآن با استفاده از دست در حين تلاوت كاري خلاف عرف بوده و كاملاً اشتباه مي باشد.


تعداد بازدید: 375