نكات تلاوت

لرزش و تغيير طنين در اجراي قطعات اوج نشانه ي ضعف در قدرت اجراي قطعات اوج است.


تعداد بازدید: 395