نكات تلاوت

استفاده از ممتد از قطعات خاص صوتي مانند استفاده زياد از بم، توسط و اوج باعث خستگي و دلزدگي از تلاوت مي شود. استفاده ممتد از قطعات مذكور باعث افت تلاوت خواهد شد. قطعات مذكور بايد به صورت تركيبي و متناسب با رديف تلاوت اجرا شوند.


تعداد بازدید: 384