نكات تلاوت

استفاده از قطعات اوج در قرائت به شيوه تحقيق ضروري مي باشد. به دليل اينكه قرائت تحقيق، قرائتي خطابي مي باشد لذا استفاده از قطعات اوج و بم و … ضروري مي باشد. در خطاب، انسان از حالات مختلف صوت و طبقات مختلف صوت استفاده مي كند لذا در قرائت تحقيق نيز كه اين حالت را دارد استفاده از قطعات مذكور لازم و ضروري مي باشد.


تعداد بازدید: 395