نكات تلاوت

 براي ارائه زيباي قطعات لحني بايد از فنون مخنلف صوتي و لحني بهره گرفت.


تعداد بازدید: 424