نكات تلاوت

تقليد به عنوان پايه فراگيري مباني هنر تلاوت، باعث رشد و ايجاد خلاقيت در مقلد مي شود. 


تعداد بازدید: 328